Különös közzétételi lista

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Új növendék felvétele a művészeti iskolába

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A
felvételi eljárás rendjét az iskola vezetője határozza meg. A beiratkozás időpontját a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a helyben
szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni.
Az alapfokú művészeti iskolában, ha az intézményvezető másképpen nem rendelkezett, a
jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és
szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők
képességeinek felmérése után javaslatot készít az intézményvezetőnek a kérelem elbírálására,
továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt.
Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési
lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az
alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra
meghatározott rendelkezései alapján.
Az iskola vezetője a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő,
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola vezetője köteles értesíteni a felvételi, átvételi
kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó
tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola vezetőjét is. Az iskola vezetője a
felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a
mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés
rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

A beiratkozásra meghatározott idő

2022. augusztus 22-től 2022. szeptember 9-ig

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Vecsés Erzsébet tér 1. 70 fő
Vecsés Grassalkovich Fő út 90-92. 120 fő
Vecsés Petőfi tér 1. 100 fő
Vecsés Halmi J. tér 1. 70 fő

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

http://vecsesi-zeneiskola.hu/oktatas/teritesi-dijak/

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

Intézményi tanfelügyelet intézkedési terv
Vecsési Zenei AMI

Az intézmény neve: Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040033
Intézményvezető neve: Rainer-Micsinyei László
Intézményvezető oktatási azonosítója: 72410277119
Folyamatazonosító: 8ZWV1JN3D2K20YMF

Intézkedési terv neve: Öt éves intézkedési terv
Intézkedési terv kezdő dátuma: 2018. július 1.
Intézkedési terv befejező időpontja: 2023. június 30.

Kiemelkedő területek
Pedagógiai folyamatok: A pedagógusok együttműködése a szülőkkel, a szülők jó véleménye az iskoláról.
Személyiség- és közösségfejlesztés: A zenetanítás adta speciális lehetőségek és a szülők maximális támogatása biztosítja a személyiségfejlesztés és a közösségi munka eredményességét. E cél megvalósulásához hozzájárul, hogy a különböző telephelyeken tanító pedagógusok szoros együttműködése érdekében a vezető havi értekezleteket tart, melynek következtében kooperatív szervezeti kultúra épült ki.
Eredmények: Kiemelkedő eredmények az iskolai, területi és országos zenei versenyeken. A tanulói létszámhoz képest magas a zenei pályát választó, zeneművészeti középfokú intézményekbe felvételizők aránya.
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: A pedagógusok folyamatos, hatékony együttműködése az intézményi célok megvalósítása érdekében. A mérési eredményekből is szembetűnő, magas színvonalú szakmai munka.
Az intézmény külső kapcsolatai: Az intézmény részvétele a helyi kulturális életben.
A pedagógiai munka feltételei: A vezetők irányítása, a pedagógiai munka ellenőrzése, segítése. A pedagógusok végzettsége, elhivatottsága és igényessége.

A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

Fejlesztendő területek

Fejlesztendő terület: Eredmények
Intézkedés neve: Az elért eredmények dokumentálása, értékelése, elemzése, tanulságok levonása.
Intézkedés célja, indokoltsága: Hatékonyabb segítség nyújtása az egyéni zeneoktatásban. Versenyeredmények, versenyen való szereplések elemzése.
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Féléves és év végi beszámolók és előre tervezett tanterv összevetése a versenyeredményekkel. Év végi elemző felmérés a tehetséggondozáshoz kapcsolódva.
Célok eléréséhez szükséges feladat: Mérési eredmények elemzése, értékelése, egyéni fejlesztési tervek készítése.
A feladat végrehajtásának módszere: Elemzés, értékelés tervezés.
A feladat elvárt eredménye: Zenei versenyek eredményeinek javulása, kompetenciák javulása.
A feladat tervezett ütemezése: 2018-2019-es nevelési évtől minden tanév végére elemzések, fejlesztési tervek a következő tanévre. Folyamatos.
A feladat felelősei:Szaktanárok, munkaközösség vezető, intézményvezető-helyettes.

Fejlesztendő terület: Belső kapcsolatok, együttműködés

Intézkedés neve: Új munkaközösség létrehozása
Intézkedés célja, indokoltsága: A szakmai munkát segítő jó gyakorlatok gyűjtése, tudásmegosztás, dokumentálva. Új munkaközösség elindítása, amelynek célja a belső szakmai munka színvonalának javítása.
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Tervezés, választás, felelősök kijelölése.
Célok eléréséhez szükséges feladat: A munkaközösség munkájának meghatározása, az éves munkarendben való rögzítése, felelősökkel illetve munkaközösségi vezetőkkel.
A feladat végrehajtásának módszere: Tervezés, tárgyalás, fejlesztés.
A feladat elvárt eredménye: A szervezeti kultúra színvonalának fejlődése, a tudásmegosztás hatékonyságának növekedése. jó gyakorlatok felhasználása.
A feladat tervezett ütemezése : 2019-től folyamatosan.
A feladat felelősei:Intézményvezető, munkaközösség vezetők, intézményvezető-helyettes.

Fejlesztendő terület:Eredmények
Intézkedés neve: A pedagógiai munka feltételeinek javítása, hosszútávú stratégia kialakítása a Vecsési Zenei AMI-ban.
Intézkedés célja, indokoltsága: Szükséges egy, a kor színvonalának megfelelő önálló zeneiskolai épület létrehozása. Névadás. Lehetőleg valamely Vecséshez kötődő, ahhoz méltó zenei munkássággal rendelkező személyiségről elnevezni a zeneiskolát. A hozzá kötődő hagyományrendszer kialakítása, ünnepségek és megemlékezések rendszeres tervezése.
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Egyeztetés Vecsés Város Önkormányzatával az épület kialakításának lehetőségeiről. Ugyanígy a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletével.
A Monori Tankerületi Központtal – mint fenntartóval – egyeztetés az új épület többletköltségeiről.
Célok eléréséhez szükséges feladat: A saját épület helyének, kialakításának alternatívái, ezek összehasonlítása (swot analízis). Az esetleges névadó személyéről, munkásságáról tanulmány készítése, véleményeztetése: Önkormányzat kulturális bizottsága, Tankerületi Központ, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Zeneiskolai Tantestület.
A feladat végrehajtásának módszere: Folyamatos tárgyalás, egyeztetés a fent megjelölt szervezetekkel.
A feladat elvárt eredménye: Közös terv kialakítása egységes akarat mentén, amelynek végül az épület létrehozása-kialakítása a végső célja.
A feladat tervezett ütemezése: 2018-2020 tervezés stádiuma; 2020-21. egyeztetés, 2022: végleges saját épület felavatása.
A feladat felelősei: Intézményvezető, intézményvezető-helyettes

Fejlesztendő terület:Személyiség- és közösségfejlesztés

Intézkedés neve: Személyiség és közösségfejlesztés dokumentálása
Intézkedés célja, indokoltsága: A Vecsési Zenei Ami alkalmazotti közössége szakmai munkájának magasabb színvonalra emelése. Korszerűbb módszerek bevezetése a zeneoktatásba. Dokumentálás mérés. Összegzés az év végi beszámolókban.
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: Eredmények mutatóinak összegzése, elemzése. Év végi beszámolók összehasonlítása, visszacsatolás.
Célok eléréséhez szükséges feladat: Az egyénre szabott tantervek, valamint eredmények vizsgálata. Tanszaki hangversenyek színvonalának elemzése.
A feladat végrehajtásának módszere: Elemzés, értékelés, tervezés.
A feladat elvárt eredménye: Szakmai munka általános korszerűsödése, eredmények javulása.
A feladat tervezett ütemezése: Minden tanév végére az elemzések, fejlesztési tervek a következő tanévre.
A feladat felelősei: Intézményvezető-helyettes, szaktanárok.

Fejlesztendő terület:Az intézmény külső kapcsolatai
Intézkedés neve: Dokumentálás, eredményesség, mérés, az intézmény külső kapcsolatairól
Intézkedés célja, indokoltsága: A Vecsési Zenei AMI külső partnereivel való közös programok szervezettebb, tervezettebb, eredményesebb működésének előmozdítása.
Intézkedés mérföldkövei, ellenőrzési pontjai: A meglévő partnerekkel szervezettebb együttműködés. Az eredmények év végi dokumentálása. Új partnerek bevonása. Félévi és év végi egyeztetés mérés.
Célok eléréséhez szükséges feladat: Felelősök kijelölése, kapcsolattartás, új partnerekkel egyeztetés.
A feladat végrehajtásának módszere: Szervezés, kapcsolatok ápolása, események egyeztetése, új eseményekbe kapcsolódás.
A feladat elvárt eredménye: A majdan kialakuló szélesebb hálózati rendszer pozitív hatása a szakmai munkára.
A feladat tervezett ütemezése: Tervezés 2018-19 es tanévben, részvétel legalább két partner rendezvényén. Legalább két új partneri kapcsolat kialakítása a 2019-2020-as tanévben. Partneri összejövetel, tehetség hangverseny tartása a 2020-2021-es tanévben.
A feladat felelősei: Munkaközösségi vezetők, intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösségek tagjai.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

2220 Vecsés, Károly u. 1. (iroda): Hétfőtől péntekig 8-16 óráig.
Telephelyek: Az egyes telephelyeken működő iskolák szabályai szerint.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

2022.09.01.: Első tanítási nap
2022.10.02.: Zene világnapi koncert
2022.10.06: Aradi vértanúk emléknapja
2022.10.06.: 1. Pillangó koncert
2022.10.23.: 56-os megemlékezés
2022.11.11.: Márton napi felvonulás
2022.11.16-17.: B-s meghallgatások
2022.11.19.: Vecsés Rézfúvós Kupa
2022.11.28.: 2. Pillangó koncert
2022.12.01-16.: Félévi vizsgahangversenyek
2022.12.19.: Karácsonyi koncert
2022.12.22-2023.01.08.: Téli szünet
2023.01.09-19.: Félévi vizsgaértekezlet
2023.01.20.: Első félév vége
2023.01.29.: Német nemzetiségi rendezvény – fúvószenekar
2023.02.04.: Német nemzetiségi Landesrat országos gála
2023.02.14.: 3. Pillangó koncert
2023.03.08-09.: B-s meghallgatások
2023.03.10: 4. (Senior) Pillangó koncert
2023.03.15.: Március 15-i ünnepség
2023.03.31.: Országos gordonkaverseny
2023.04.01-02.: Országos verseny továbbképzősöknek
2023.04.04-05: Dabasi gitárverseny
2023.04.06-11.: Tavaszi szünet
2023.04.14-15.: Országos zenekari verseny
2023.04.18.: Elő-Time’s up koncert
2023.04.21-23.: Országos fuvoladuó verseny
2023.04.27.: Time’s up koncert
2023.04.28.: Német nemzetiségi kamarazene verseny
2023.05.10-11.: B-s meghallgatások
2023.05.12.: Népdaléneklési verseny
2023.05.25.: Szolfézs alapvizsga
2023.05.26-06.08.: Év végi vizsgák
2023.06.14.: Évzáró értekezlet
2023.06.15.: Tanévzáró, bizonyítványosztás

Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma

1-2. évfolyam előképző
1-6. évfolyam alapfok
7-10. évfolyam továbbképző

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

Országos Lubik Imre Trombitaverseny 2021 április Zalaegerszeg
2. díj Rózsahegyi Lukács Sámuel

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

Regionális Rézfúvós verseny Tiszafüred
Rózsahegyi Lukács 2. helyezett
Mezőtúri fafúvós verseny 2021 március Mauks Dóra Fuvola 2. helyezett
Rózsahegyi Dorka fuvola 3. helyezett
Börcsök Kincső fuvola 2. helyezett
Túri Marcell oboa 1. helyezett
Kreatív fuvolaverseny június 2 növendék részvétel

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai

Zene világnapi klasszikus hangverseny
Minden év szeptember végén a Vecsési Káposzta Fesztiválon zeneiskolai részvétel
Német nemzetiségi óvoda minden év november 11. Márton napi lámpás felvonulás.
Német kéttannyelvű iskola (Grassalkovich A.) évente február végén Rétesevés programon fellépés, Ifjúsági fúvószenekar.
Havonta Pillangó hangversenyek
Kétévente Paragi Jenő furulya kurzus.
Évente Vecsés Rézfúvós Kupa meghívásos verseny.
Évente Time’s up koncert a BÁKK-ban. Korszerű, könnyűzenei hangverseny a zeneiskola növendékeivel, tanáraival (fény- és hangtechnika, videofilm bejátszás, zenei alapra való játék).
Zenei Táborok: őszi zenekari tábor (3 napos), nyári szünetben: 1 hét zenekari és 1 hét kamarazenei tábor

Rendszeres a Bálint Ágnes Kulturális Központban megrendezendő Zene világnapja hangverseny. Márton napi lámpás felvonulás.
Pillangó hangversenyek.
Karácsonyi hangverseny.
Vecsés Rézfúvós Kupa
A Grassalkovich német nemzetiségi általános iskolában fúvószenekarunk állandó közreműködője a „Strudel essen” rétesevés régi hagyományának.
Halmi telepi általános iskola: Szülők, nevelők bálja, karácsony.
Hangszerbemutató, hangszerválasztó rendezvény a leendő zeneiskolások számára.
Time’s up hangverseny és Elő-Time’s up a kisebb korosztály számára a Bálint Ágnes Kulturális Központban.

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

XV. Országos Oboaverseny (Sopron): Túri Marcell 3. helyezett
XIV. Regionális Zongoraverseny (Maglód): Túri Júlia ezüst, Vecsei Emma bronz minősítés
Regionális Népdaléneklési Verseny (Maglód): Varga Mirjam bronz minősítés
II. Nyitnikék Országos Fuvolaverseny (Szentendre): Börcsök Kincső ezüst minősítés
VII. Pest Megyei Rézfúvós Verseny (Göd): Mayer Martin (tenorkürt) II. helyezés
Gyáli Kamarazene Fesztivál: Binda Boglárka, Börcsök Kincső, Rózsahegyi Dorka arany minősítés
II. Örkényi Fuvolaverseny: Börcsök Kincső I. helyezés, Rózsahegyi Dorka II. helyezés

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

Pillangó koncertek
Vecsési Káposzta Fesztivál
Márton-napi felvonulás
Vecsés Rézfúvós Kupa
Német nemzetiségi rendezvény – fúvószenekar
Német nemzetiségi Landesrat országos gála
Országos gordonkaverseny
Országos verseny továbbképzősöknek
Dabasi gitárverseny
Országos zenekari verseny
Elő-Time’s up koncert
Országos fuvoladuó verseny
Time’s up koncert
Német nemzetiségi kamarazene verseny